This site runs best with JavaScript enabled
Logo

Statens Pensjonskasse

Forprosjekt PRO 25

Regelverket for offentlig tjenestepensjon i Norge er under endring. For å sikre riktige prioriteringer, etablerte SPK i 2018 pensjonsprogrammet PRO25. Programmet skulle håndtere alt fra nytt regelverk, nye arbeidsflater til nye systemløsninger for premieberegning.

Image

For å utfordre SPK og unngå å falle ned i vante mønstre fikk SPK bistand fra Mindshift til å gjøre en forstudie. Tilnærmingen i forstudien var å utforske mulighetene, deretter detaljere disse som grunnlag for anbefalt ambisjonsnivå for PRO25. Metoden i studiet hentet elementer fra både trippel diamant-prosessen og kravene som finnes for «forenklet analyse» i offentlige prosjekter.

/

I første del av studiet ble problemet definert. Vi jobbet ut fra trippel diamant-prosessen, der problemanalysen ble utført på mange nivåer, der både samfunnsmessige og atferdsmessige perspektiver ble behandlet. Sentralt for problemet er at pensjon oppfattes som komplekst, og at det å nå selve intensjonen bak reformen (få folk til å stå lenger i jobb) avhenger av et komplekst samspill mellom eksterne og interne motivasjonsfaktorer hos arbeidsgivere. Videre er pensjon et «produkt» som involverer mange offentlige aktører, som NAV, SPK og Skatteetaten.

Vi benyttet elementer fra trippel diamant-prosessen samt difi sin modell for forenklet analyse i offentlige prosjekter.

I første del av studiet ble problemet definert. Vi jobbet ut fra trippel diamant-prosessen, der problemanalysen ble utført på mange nivåer, der både samfunnsmessige og atferdsmessige perspektiver ble behandlet. Sentralt for problemet er at pensjon oppfattes som komplekst, og at det å nå selve intensjonen bak reformen (få folk til å stå lenger i jobb) avhenger av et komplekst samspill mellom eksterne og interne motivasjonsfaktorer hos arbeidsgivere. Videre er pensjon et «produkt» som involverer mange offentlige aktører, som NAV, SPK og Skatteetaten.

Det er helt avgjørende å forstå hele verdikjeden og hvilke økosystem man er en del av.

I andre del av studiet ble behovene fra medlemmer og virksomheter beskrevet. Her ble «tradisjonell» tjenestedesign-metodikk benyttet ved å beskrive brukerreiser for de viktigste gruppene.

Den største utfordringen med pensjon, sett fra både medlemmets og kundens perspektiv, er at det er vanskelig å forstå. Avsnittet til venstre beskriver nærmere hva denne kompleksiteten består av, og hvilke generelle tilnærminger som har blitt brukt av norske pensjonsleverandører for å møte denne utfordringen. Utfordringene forsterkes når reglene for pensjon endres. Siden i midten beskriver hvilke interessenter som blir påvirkes av det nye regelverket. I kartleggingen av kundenes behov (eks på høyre side) har forstudien tatt utgangspunkt i årlige kundeundersøkelser, samt diverse intervjuer med utvalgte kunder. Kundereisen har vært sentral.

Den største utfordringen med pensjon, sett fra både medlemmets og kundens perspektiv, er at det er vanskelig å forstå. Avsnittet til venstre beskriver nærmere hva denne kompleksiteten består av, og hvilke generelle tilnærminger som har blitt brukt av norske pensjonsleverandører for å møte denne utfordringen. Utfordringene forsterkes når reglene for pensjon endres. Siden i midten beskriver hvilke interessenter som blir påvirkes av det nye regelverket. I kartleggingen av kundenes behov (eks på høyre side) har forstudien tatt utgangspunkt i årlige kundeundersøkelser, samt diverse intervjuer med utvalgte kunder. Kundereisen har vært sentral.

Figuren over illustrerer et konseptlerret med 10 ulike retningsvalg som legger grunnlag for ulike strategiske retninger. Dette er Mindshift sin egenutviklede metode for å utfordre kundene til å utforske ulike strategiske valg. Målet med konseptlerret er å få tatt de prinsipielle avklaringene som trengs i en konseptfase.

I den siste «diamanten», utvikling, ble det laget en visuell prototype av hele pensjonsprosessen sett både fra brukers og SPK sitt perspektiv. Essensen i prototypen var at alle systemene til SPK fremover må innrettes til å gjøre fortløpende saksbehandling, slik at arbeidstakere til enhver tid får prognose over hva de vil få i pensjon, og hva som er konsekvensen av ulike valg. Den visuelle prototypen ble brukt og utviklet iterativt i møter med virksomhetsarkitekter, aktuarer og ansvarlige for kundebetjening.

Figuren viser at kunden innrapporterer alle lønns- og stillingsdata et sted slik at offentlige aktører som skatt, NAV, SSB og pensjonsordningene kan hente sine data herfra. De innrapporterte opplysningene er grunnlag for fastsetting av pensjons- kostnader i form av både premie og regnskapsforpliktelser. Kundene kan på en enkel og forståelig måte se prognose på fremtidige kostnader, samt simulere konsekvensen av enkle endringer på SPKs sider. Sammen med informasjonsmateriell og annen bistand hjelper simuleringsmulighetene kundene med å synliggjøre verdien av offentlig tjenestepensjon.

Risikovurdering og en beskrivelse av pensjonsreformens effekt på atferd.

Prosessen ble dokumentert i en rapport designet og laget av Mindshift. Den kan sendes digitalt på forespørsel.

Public sector digitalisation

Let's Talk!

Ambitious business manager with a complex issues to solve? Potential colleague who enjoy challenging old habits? Let's talk!

Anne Stokke

Anne Stokke

CEO

anne.stokke@mindshift.no

+4798238713

Andre Ruud

Andre Ruud

CTO

andre.ruud@mindshift.no

+4797569513

Bjørn Hallan

Bjørn Hallan

COO

bjorn.hallan@mindshift.no

+47 917 59 222