Vi er eksperter på atferd og å gjøre virksomheter datadrevet

Alle organisasjoner har et uforløst potensial. Vi hjelper ledere med å frigjøre potensialet og få levert på sine KPIer.

Vi er spesialister på dyp innsikt og raske endringer. Endringer som gir verdi - på bunnlinjen, sosialt eller for miljøet.

Snakk med oss, vi kan endring.

/
Økt konkurransekraft
Analyse / Innsikt / Kundesegmentering / Atferdsdesign / Prediksjon kundefrafall / KPI-utvikling og -måling /
 
Organisasjonsutvikling
Datadrevet organisasjon / Teknologiadopsjon / Kompetanseløft / Endring /
 
Datavitenskap
Datavarehus / Datamodellering / Analyse / Automatisering / IT-arkitektur /
 
Bærekraft
Reduksjon forsøpling / Atferdsendring / Gjenbruk /
 
KURS OG SEMINAR
Atferdsendring

Bruk av atferdspsykologi er i ferd med å bli akseptert som et viktig virkemiddel for å oppnå gode resultater. Dulting er på alles lepper. Meld deg på for å lære hvordan vi jobber med dette i Mindshift.

PROSJEKT
ENDRINGSPROGRAM
Data analytics for bedre beslutninger
TORVALD KLAVENESS
Torvald Klaveness har som strategisk ambisjon å bli en datadrevet organisasjon. Både operasjonelle og strategiske beslutninger skal tas basert på et solid faktagrunnlag og gode analyser. Mindshift har utviklet og gjennomført et opplæringsprogram i data analytics for alle ansatte og etablert en dataplattform med verifiserte, oppdaterte data for analyser. Programmets mål er å skape en endring i ansattes atferd som fører til bedre beslutninger for selskapet.
INNOVASJON
Forenkling og innovasjon i byggesektoren
DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
Direktoratet for byggkvalitet er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet. En viktig oppgave er å være pådriver for forenkling og innovasjon i byggesektoren. Det er allerede etablert en infrastruktur basert på statlige felleskomponenter som kan sjekke søknader mot gjeldende regelverk og sikre informasjonsflyt mellom alle berørte parter i en byggesak. Digital nabovarsling ble lansert vinteren 2019. Mindshift bistår DiBK med videre tiltak - å gjøre sektordata, planinformasjon og historiske data som er relevante for en byggesøknad tilgjengelig i digitale søknadsløsninger og å utnytte crowdsourcing for å heve datakvaliteten.
INNOVASJON
Smartere transport i Osloregionen
STATENS VEGVESEN
Mindshift bidrar i et samarbeidsprosjekt mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten i Oslo kommune. Målet er å endre folks daglige rutiner - å få dem til å velge kollektivtransport eller sykling framfor bil. Prosjektet består av en rekke piloter, blant annet testing av intelligente transportsystemer for å gjøre sykling tryggere, bruk av blindsonedeteksjon, GPS-basert crowdsourcing for registrering av farlige situasjoner for å lokalisere utsatte steder, testing av selvkjørende busser samt bruk av kommunikasjon mellom trafikklys og busser.
Atferdsendring
PHILIP MORRIS
Våre gater og parker flyter over av sigarettsneiper. Hvorfor er det sånn, og hva skal vi gjøre med problemet? En serie eksperimenter utført av Mindshift i en park i Oslo sommeren 2020 ga mange svar. Ved å dele ut lommeaskebegre reduserte vi sneiping på bakken betydelig. Ved å supplere utdelingen med flere enkle tiltak, ble den uønskede atferden redusert med en tredjedel.
JERNBANEDIREKTORATET
Planlegging av veier og annen infrastruktur har aldri vært vanskeligere enn nå. Nye disruptive teknologier i transportsektoren skaper stor usikkerhet om både transportmidler, adopsjon i befolkningen og behov for kapasitet i infrastrukturen. Mindshift har sammen med THEMA Consulting bidratt med å predikere hvordan ny teknologi vil påvirke atferd i fremtidens transportsektor.
SERVICE DESIGN
Flere flyktninger i arbeid
SKEDSMO KOMMUNE
Integrering av flyktninger er krevende. Skedsmo kommune jobber aktivt med å øke måloppnåelsen – flere flyktninger i arbeid etter avsluttet introduksjonsprogram. Mindshift gjennomførte kartlegging av arbeidsprosesser og systemstøtte og gjennomførte en rekke tiltak basert på disse analysene, slik at ansatte kan bruke tiden på det som gir effekt. Prinsipper fra design thinking ble brukt i stor grad, med involvering av både interne og eksterne aktører, som NAV og frivillige organisasjoner.
VÅRE KUNDER
Kontaktpersoner - Fagkontakter