Vi er spesialister på rask og varig endring ved bruk av teknologi og atferdspsykologi
Store problemer trenger ikke alltid komplekse løsninger
Vi skaper endring som gir resultater
45%
økning i pensjonssparing ved enkel nudging
4 mnd
på å etablere en dataplattform for analytics
6mnd
på å implementere pipeline og visualisering av IoT-data
180
ansatte lært opp i data science på et år
VÅRE TJENESTER
Vi skaper små og store endringer
Hva kan vi gjøre for din virksomhet?
ORGANISASJONSUTVIKLING
ORGANISASJONSUTVIKLING
 • Kompetanseløft
 • Innovasjonsprosesser
 • Nye arbeidsprosesser
 • Eksekvering av strategier
TEKNOLOGIUTVIKLING
TEKNOLOGIUTVIKLING
 • Plattformstrategi
 • Arkitekturfornyelse
 • Implementasjonsledelse
 • Statistikk og maskinlæring
TJENESTEUTVIKLING
TJENESTEUTVIKLING
 • Tjenestedesign
 • Produktdesign
 • Interaksjonsdesign
 • Grafisk design
PROSJEKT
JERNBANEDIREKTORATET
Planlegging av veier og annen infrastruktur har aldri vært vanskeligere enn nå. Nye disruptive teknologier i transportsektoren skaper stor usikkerhet om både transportmidler, adopsjon i befolkningen og behov for kapasitet i infrastrukturen. Mindshift har sammen med THEMA Consulting bidratt med å predikere hvordan ny teknologi vil påvirke atferd i fremtidens transportsektor.
ENDRINGSPROGRAM
Data analytics for bedre beslutninger
TORVALD KLAVENESS
Torvald Klaveness har som strategisk ambisjon å bli en datadrevet organisasjon. Både operasjonelle og strategiske beslutninger skal tas basert på et solid faktagrunnlag og gode analyser. Mindshift har utviklet og gjennomført et opplæringsprogram i data analytics for alle ansatte og etablert en dataplattform med verifiserte, oppdaterte data for analyser. Programmets mål er å skape en endring i ansattes atferd som fører til bedre beslutninger for selskapet.
INNOVASJON
Smartere transport i Osloregionen
STATENS VEGVESEN
Mindshift bidrar i et samarbeidsprosjekt mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten i Oslo kommune. Målet er å endre folks daglige rutiner - å få dem til å velge kollektivtransport eller sykling framfor bil. Prosjektet består av en rekke piloter, blant annet testing av intelligente transportsystemer for å gjøre sykling tryggere, bruk av blindsonedeteksjon, GPS-basert crowdsourcing for registrering av farlige situasjoner for å lokalisere utsatte steder, testing av selvkjørende busser samt bruk av kommunikasjon mellom trafikklys og busser.
SERVICE DESIGN
Flere flyktninger i arbeid
SKEDSMO KOMMUNE
Integrering av flyktninger er krevende. Skedsmo kommune jobber aktivt med å øke måloppnåelsen – flere flyktninger i arbeid etter avsluttet introduksjonsprogram. Mindshift gjennomførte kartlegging av arbeidsprosesser og systemstøtte og gjennomførte en rekke tiltak basert på disse analysene, slik at ansatte kan bruke tiden på det som gir effekt. Prinsipper fra design thinking ble brukt i stor grad, med involvering av både interne og eksterne aktører, som NAV og frivillige organisasjoner.
INNOVASJON
Forenkling og innovasjon i byggesektoren
DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
Direktoratet for byggkvalitet er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet. En viktig oppgave er å være pådriver for forenkling og innovasjon i byggesektoren. Det er allerede etablert en infrastruktur basert på statlige felleskomponenter som kan sjekke søknader mot gjeldende regelverk og sikre informasjonsflyt mellom alle berørte parter i en byggesak. Digital nabovarsling ble lansert vinteren 2019. Mindshift bistår DiBK med videre tiltak - å gjøre sektordata, planinformasjon og historiske data som er relevante for en byggesøknad tilgjengelig i digitale søknadsløsninger og å utnytte crowdsourcing for å heve datakvaliteten.
VÅRE KUNDER
KURS OG SEMINAR
Tjenestedesign

Hvordan kan du benytte tjenestedesign i din hverdag? Ingeniører og teknologer kan bruke tjenestedesign for å ta bedre avgjørelser og å gjøre helhetlige vurderinger på en god måte.

#MINDSHIFTOSLO
Kontaktpersoner - Fagkontakter